Устав организации

MTÜ Majak POHIKIRI

1 ÜLDSATTED

1.1. MTÜ Majak on avalikes huvides tegutsev

juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on MTÜ Majak ja ühingu asukoht on Tallinn Harjumaa

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgid on:

Loodusega koostoimes ja tervikkäsitlusel baseeruvate ühiskonnaarengute teadvustamine ühiskonnas.

Ühiskondlike turvalisusriskide maandamine ja jütkusuutlikkuse tagamine kultuuriliste, geneetilise, sotsiaalsete turvalisusriskide teadvustamise kaudu.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

Elektrooniliste sostsiaalmeedia süsteemide loomine eelneva tagamiseks.

Alkoholismi ja narkomaania leviku tõkestamine läbi loodusega kooskõlas oleva maailmapildi teadvustamise. Erinevadte ürituste koraldamine .

o Filmimaterjali loomine.

o Õppematerjalide loomine ja tõlkimine.

o Teemakohase rahvusvahelise koostöö edendamine.

o Teemakohaste konverentside läbiviimine.